പോണ്ടിംഗ് അവസാന ഇന്നിംഗ്സില് 8 റണ്സിന് പുറത്ത്

പോണ്ടിംഗ് അവസാന ഇന്നിംഗ്സില് 8 റണ്സിന് പുറത്ത്
Key Words: Ricky Ponting , International cricket, Jacques Kallis, Robin Peterson, Ponting, Test runs, Steve Waugh, Sachin Tendulkar, Test runscorers, Graeme Smith, Turing captain, Shane Watson, David Warner. Like and Share, kvartha, Kerala, India, …
Read more on KVartha

How to create a Mind The secret of human thought revealed
Quatrième point: lLes technologies permettant de construire des automates ou robots conscients, capables de passer avec succès le test de Turing, sont aujourd'hui disponibles. Quelques crédits et une meilleure coordination entre chercheurs …
Read more on Mediapart

La 'brain machine' d'IBM
Bien qu'un pionnier tel Ray Kurzweil estime que d'ici 2029, un système 'neuromorphique' basé sur des données cérébrales détaillées réussira le test de Turing (et ne pourra plus dans ses réponses être distingué d'un humain). Dans un article paru dans …
Read more on Le Vif

Leave a Reply