మిషన్ కాకతీయలో సెర్ప్ శ్రమదానం

మిషన్ కాకతీయలో సెర్ప్ శ్రమదానం
మిషన్ కాకతీయలో భాగంగా చేపట్టిన చెరువుల పునరుద్ధరణలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సెర్ప్ ఉద్యోగులు శ్రమదానం చేశారు. గురువారం ఎనిమిది జిల్లాల్లోని సెర్ప్ ఉద్యోగులు, మహిళా స్వయం …
Read more on Namasthe Telangana

This entry was posted in Serp and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply