BnB Casasnofansub Vs BnB Serp – Torneo Otaku Zone Mayo.

BnB Casasnofansub Vs BnB Serp - Torneo Otaku Zone Mayo.

BnB Casasnofansub (Wolvorine, Doom, Vergil Vs BnB Serp ( Thor, Doormammu, Doom)

1 thought on “BnB Casasnofansub Vs BnB Serp – Torneo Otaku Zone Mayo.

Leave a Reply