Seo

Foghlam Gàidhlig an Glaschu || Gaelic-medium Education in Glasgow: Information and Support for Parents

Foghlam Gàidhlig an Glaschu || Gaelic-medium Education in Glasgow: Information and Support for Parents
Event on 2016-06-14 13:30:00
A bheil clann agaibh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Glaschu? Neo, a bheil ùidh agaibh ann? Is ann do luchd-obrach an Oilthighe a tha an seisean seo is e ag amas air fiosrachadh a thoirt seachad mu dheidhin na cothroman ann an Glaschu do chlann agus pàrantan aig a bheil ùidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh riochdairean an làthair bho mheasgachadh de bhuidhnean ionadail agus nàiseanta a tha an lùib seirbheasan foghlam, tachartasan do theaghlaichean neo cothroman ionnsachaidh do phàrantan. Bidh Comhairle Bhaile Ghlaschu a' fosgladh an tachartais seo le taisbeanadh mu fhoghlam Gàidhlig sa bhaile agus cothrom às dèidh sin, coinneachadh agus bruidhinn ri riochdairean bho bhuidhnean eile. Bidh tì is cofaidh ann agus fàilte air luchd-obrach ceapaire a thoirt leotha son lòn.  Do you have children registered in Gaelic-medium education in Glasgow or the surrounding areas? Or are you a parent who would be interested in finding out more about Gaelic education as an opportunity for your family in the future? This unique session aims to provide staff members with information on the opportunities that exist in Glasgow for children and parents to access Gaelic-medium education. A wide-range of representatives from both local and national organisations will be in attendance to provide information on education services, events for families and learning opportunities for parents. The event will open with a short presentation from Glasgow City Council followed by an opportunity to meet with and chat to representatives from other organisations. Tea and coffee will be provided and staff are welcome to bring along a sandwich for lunch. 

at University of Glasgow
John McIntyre Building
Glasgow, United Kingdom

Leave a Reply