Mỹ cho bay thử máy bay robot đầu tiên

Các nhà khoa học thuộc Ðại học Harvard vừa cho bay thử loại máy bay robot đầu tiên, chỉ nhỏ bằng một con ong. Máy bay được gọi là Robobee và được thiết kế gi…
Video Rating: 4 / 5

Leave a Reply